www.NSOZ.sk
(zdroj)


7382 práva do verejného zoznamu.
7383 (2) Záložca a záložný veriteľ sa môžu po oznámení o začatí výkonu záložného práva dohodnúť, že záložný veriteľ je oprávnený predať záloh dohodnutým spôsobom alebo na verejnej dražbe aj pred uplynutím lehoty podľa odseku 1.
7386 (3) Záložný veriteľ, ktorý začal výkon záložného práva spôsobom dohodnutým v záložnej zmluve, môže kedykoľvek počas výkonu záložného práva zmeniť spôsob výkonu záložného práva a predať záloh na verejnej dražbe alebo podľa osobitých predpisov; záložný veriteľ je povinný o tom písomne informovať záložcu, dlžníka ako aj osoby, ktorým oznámil spôsob výkonu záložného práva podľa § 218 ods. 3.
7391
má názor:  

§ 221
(1) Záložca je povinný strpieť výkon záložného práva a je povinný poskytnúť záložnému veriteľovi všetku nevyhnutnú súčinnosť potrebnú na výkon záložného práva. Je povinný najmä umožniť obhliadku zálohu, vydať záložnému veriteľovi záloh a všetky doklady potrebné na jeho prevzatie, prevod a užívanie. Rovnakú povinnosť má aj iná osoba než záložca, ktorá má záloh alebo doklady potrebné na prevzatie, prevod a užívanie zálohu u seba.
7397 (2) Osoba, ktorá má záloh u seba, je povinná zdržať sa všetkého, čím by sa hodnota zálohu zmenšila, okrem bežného opotrebovania.
7399
§ 222
(1) Záložný veriteľ môže záloh predať iným spôsobom než na verejnej dražbe, ak to bolo