www.NSOZ.sk
(zdroj)


7388 práva a predať záloh na verejnej dražbe alebo podľa osobitých predpisov; záložný veriteľ je povinný o tom písomne informovať záložcu, dlžníka ako aj osoby, ktorým oznámil spôsob výkonu záložného práva podľa § 218 ods. 3.
7391
§ 221
(1) Záložca je povinný strpieť výkon záložného práva a je povinný poskytnúť záložnému veriteľovi všetku nevyhnutnú súčinnosť potrebnú na výkon záložného práva. Je povinný najmä umožniť obhliadku zálohu, vydať záložnému veriteľovi záloh a všetky doklady potrebné na jeho prevzatie, prevod a užívanie. Rovnakú povinnosť má aj iná osoba než záložca, ktorá má záloh alebo doklady potrebné na prevzatie, prevod a užívanie zálohu u seba.
7397
má názor:  

(2) Osoba, ktorá má záloh u seba, je povinná zdržať sa všetkého, čím by sa hodnota zálohu zmenšila, okrem bežného opotrebovania.
7399
§ 222
(1) Záložný veriteľ môže záloh predať iným spôsobom než na verejnej dražbe, ak to bolo dohodnuté. Pri speňažení zálohu je pritom povinný postupovať s náležitou starostlivosťou v záujme svojom i v záujme záložcu tak, aby záloh predal za cenu, za ktorú sa rovnaká alebo porovnateľná vec zvyčajne predáva za porovnateľných podmienok, ktoré platia v čase a mieste predaja zálohu. Ak záložný veriteľ poruší túto povinnosť, nedotýka sa to práv tretích osôb, ktoré záloh nadobudli v rámci výkonu záložného práva v dobrej viere.
7406