www.NSOZ.sk
(zdroj)


7399
§ 222
(1) Záložný veriteľ môže záloh predať iným spôsobom než na verejnej dražbe, ak to bolo dohodnuté. Pri speňažení zálohu je pritom povinný postupovať s náležitou starostlivosťou v záujme svojom i v záujme záložcu tak, aby záloh predal za cenu, za ktorú sa rovnaká alebo porovnateľná vec zvyčajne predáva za porovnateľných podmienok, ktoré platia v čase a mieste predaja zálohu. Ak záložný veriteľ poruší túto povinnosť, nedotýka sa to práv tretích osôb, ktoré záloh nadobudli v rámci výkonu záložného práva v dobrej viere.
7406
7407
7408
má názor:  

7409 (2) Záložný veriteľ je povinný informovať záložcu o priebehu výkonu záložného práva, najmä o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na cenu zálohu pri jeho predaji.
7411
§ 223
(1) Záložný veriteľ je povinný podať záložcovi písomnú správu o výkone záložného práva bez zbytočného odkladu po predaji zálohu. Správa obsahuje najmä údaje o predaji zálohu, hodnote výťažku z predaja zálohu, o nákladoch vynaložených na vykonanie záložného práva a o použití výťažku z predaja zálohu. Náklady vynaložené pri výkone záložného práva je záložný veriteľ povinný preukázať.
7417 (2) Ak výťažok z predaja zálohu prevyšuje zabezpečenú pohľadávku s príslušenstvom, je