www.NSOZ.sk
(zdroj)


7416 povinný preukázať.
7417 (2) Ak výťažok z predaja zálohu prevyšuje zabezpečenú pohľadávku s príslušenstvom, je záložný veriteľ povinný vydať záložcovi bez zbytočného odkladu tú časť výťažku z predaja, ktorá prevyšuje zabezpečenú pohľadávku s príslušenstvom po odpočítaní nevyhnutne a účelne vynaložených nákladov spojených s výkonom záložného práva, ktoré mu vznikli podľa ust. § 216 ods. 2.
7422 (3) Ak bola zabezpečená nepeňažná pohľadávka, záložnému veriteľovi patrí peňažné plnenie vo výške obvyklej ceny pohľadávky v dobe vzniku záložného práva, ak nebolo dohodnuté inak; to platí aj vtedy, ak má príslušenstvo zabezpečenej pohľadávky nepeňažný charakter.
7425
má názor:  

(4) Úhradou zabezpečenej pohľadávky zo zálohu vznikajú záložcovi rovnaké práva akoby dlh splnil sám. Záložca môže od dlžníka žiadať, aby mu uhradil to, čo za neho z titulu záložného práva plnil.
7428
§ 224
Výkon záložného práva v prípade spotrebiteľskej zmluvy
7431 (1) Výkon záložného práva zo spotrebiteľskej záložnej zmluvy možno uskutočniť len formou verejnej dražby.
7433 (2) Pri výkone záložného práva zo spotrebiteľskej zmluvy sa nesmie záložný veriteľ uspokojovať z veci, ktorej hodnota je v hrubom nepomere k výške zabezpečenej pohľadávky.