www.NSOZ.sk
(zdroj)


7421 216 ods. 2.
7422 (3) Ak bola zabezpečená nepeňažná pohľadávka, záložnému veriteľovi patrí peňažné plnenie vo výške obvyklej ceny pohľadávky v dobe vzniku záložného práva, ak nebolo dohodnuté inak; to platí aj vtedy, ak má príslušenstvo zabezpečenej pohľadávky nepeňažný charakter.
7425 (4) Úhradou zabezpečenej pohľadávky zo zálohu vznikajú záložcovi rovnaké práva akoby dlh splnil sám. Záložca môže od dlžníka žiadať, aby mu uhradil to, čo za neho z titulu záložného práva plnil.
7428
§ 224
Výkon záložného práva v prípade spotrebiteľskej zmluvy
má názor:  

7431 (1) Výkon záložného práva zo spotrebiteľskej záložnej zmluvy možno uskutočniť len formou verejnej dražby.
7433 (2) Pri výkone záložného práva zo spotrebiteľskej zmluvy sa nesmie záložný veriteľ uspokojovať z veci, ktorej hodnota je v hrubom nepomere k výške zabezpečenej pohľadávky.
7435 (3) Záloh, ktorý je predmetom výkonu záložného práva na základe záložnej zmluvy uzavretej so spotrebiteľom, nesmie záložný veriteľ nadobudnúť do vlastníctva.
7437 Výkon záložného práva v prípade viacerých záložných veriteľov
7439