www.NSOZ.sk
(zdroj)


7462 sú v poradí rozhodujúcom na uspokojenie pohľadávok z výkonu záložného práva pred záložným veriteľom vykonávajúcim záložné právo. Ustanovenie § 218 sa použije primerane.
7464 (2) Záložný veriteľ môže predať záloh najskôr po uplynutí lehoty 30 dní odo dňa oznámenia o začatí výkonu záložného práva všetkým záložným veriteľom podľa odseku 1. To neplatí, ak mu v tejto lehote oznámi záložný veriteľ, ktorému patrí prednostné právo na uspokojenie svojej pohľadávky zo zálohu v poradí, že s výkonom záložného práva začína on sám. Ak však tento záložný veriteľ nezačne najneskôr do 10 dní od oznámenia podľa predchádzajúcej vety s
7470
7471
má názor:  

7472 výkonom svojho záložného práva, na jeho oznámenie podľa predchádzajúcej vety sa neprihliada.
7474
§ 228
(1) Pri výkone záložného práva záložným veriteľom, ktorého záložné právo je v poradí rozhodujúcom na uspokojenie pohľadávky výkonom záložného práva zo zálohu zapísané ako prvé (ďalej len „prednostný záložný veriteľ“), sa záloh prevádza nezaťažený záložným právom ostatných záložných veriteľov, ktoré tým zanikajú.
7479 (2) Ak prevyšuje výťažok z predaja zálohu pohľadávku prednostného záložného veriteľa s príslušenstvom po odpočítaní účelne vynaložených nákladov spojených s výkonom