www.NSOZ.sk
(zdroj)


7475 (1) Pri výkone záložného práva záložným veriteľom, ktorého záložné právo je v poradí rozhodujúcom na uspokojenie pohľadávky výkonom záložného práva zo zálohu zapísané ako prvé (ďalej len „prednostný záložný veriteľ“), sa záloh prevádza nezaťažený záložným právom ostatných záložných veriteľov, ktoré tým zanikajú.
7479 (2) Ak prevyšuje výťažok z predaja zálohu pohľadávku prednostného záložného veriteľa s príslušenstvom po odpočítaní účelne vynaložených nákladov spojených s výkonom záložného práva, prednostný záložný veriteľ uloží prebytok z výťažku predaja zálohu do notárskej úschovy v prospech ostatných záložných veriteľov a záložcu, ak dohoda so záložcom, prípadne s inými záložnými veriteľmi nestanovuje inak.
7484
má názor:  

(3) Z prebytku budú ostatní záložní veritelia uspokojení podľa poradia rozhodujúceho na uspokojenie ich pohľadávok zabezpečených záložnými právami k zálohu a čo z prebytku zostane, vydá sa záložcovi.
7487
7488
§ 229
(1) Ak vykoná záložné právo iný záložný veriteľ než prednostný záložný veriteľ, prevádza sa záloh zaťažený záložným právom prednostného záložného veriteľa a ostatných záložných veriteľov, ktorí sú v poradí rozhodujúcom na uspokojenie pohľadávky výkonom záložných práv pred záložným veriteľom vykonávajúcim záložné právo. Tento záložný veriteľ je povinný informovať nadobúdateľa zálohu o skutočnosti, že záloh sa prevádza zaťažený ostatnými