www.NSOZ.sk
(zdroj)


7479 (2) Ak prevyšuje výťažok z predaja zálohu pohľadávku prednostného záložného veriteľa s príslušenstvom po odpočítaní účelne vynaložených nákladov spojených s výkonom záložného práva, prednostný záložný veriteľ uloží prebytok z výťažku predaja zálohu do notárskej úschovy v prospech ostatných záložných veriteľov a záložcu, ak dohoda so záložcom, prípadne s inými záložnými veriteľmi nestanovuje inak.
7484 (3) Z prebytku budú ostatní záložní veritelia uspokojení podľa poradia rozhodujúceho na uspokojenie ich pohľadávok zabezpečených záložnými právami k zálohu a čo z prebytku zostane, vydá sa záložcovi.
7487
7488
má názor:  

§ 229
(1) Ak vykoná záložné právo iný záložný veriteľ než prednostný záložný veriteľ, prevádza sa záloh zaťažený záložným právom prednostného záložného veriteľa a ostatných záložných veriteľov, ktorí sú v poradí rozhodujúcom na uspokojenie pohľadávky výkonom záložných práv pred záložným veriteľom vykonávajúcim záložné právo. Tento záložný veriteľ je povinný informovať nadobúdateľa zálohu o skutočnosti, že záloh sa prevádza zaťažený ostatnými záložnými právami podľa predchádzajúcej vety.
7495 (2) Záložné práva zapísané v poradí rozhodujúcom na uspokojenie pohľadávok výkonom záložných práv za záložným veriteľom vykonávajúcim záložné právo podľa ods. 1 výkonom jeho záložného práva, zanikajú.