www.NSOZ.sk
(zdroj)


7493 informovať nadobúdateľa zálohu o skutočnosti, že záloh sa prevádza zaťažený ostatnými záložnými právami podľa predchádzajúcej vety.
7495 (2) Záložné práva zapísané v poradí rozhodujúcom na uspokojenie pohľadávok výkonom záložných práv za záložným veriteľom vykonávajúcim záložné právo podľa ods. 1 výkonom jeho záložného práva, zanikajú.
7498 (3) Na práva záložných veriteľov, ktorých záložné práva nasledujú v poradí rozhodujúcom na uspokojenie pohľadávok výkonom záložného práva po záložnom veriteľovi, ktorý vykonáva záložné právo podľa odseku 1, sa primerane použije § 228.
7501
7502
má názor:  

7503
7504
§ 230
Záložný veriteľ, ktorý po začatí výkonu záložného práva iným záložným veriteľom splní za dlžníka pohľadávku, na uspokojenie ktorej sa začal výkon záložného práva, nadobúda jej splnením všetky práva záložného veriteľa k tejto pohľadávke vrátane poradia rozhodujúceho na uspokojenie pohľadávky výkonom záložného práva zo zálohu. Záložný veriteľ, ktorý začal výkon záložného práva, nemôže prijatie splnenia pohľadávky iným záložným veriteľom odmietnuť.
7511
Piaty oddiel