www.NSOZ.sk
(zdroj)


7502
7503
7504
§ 230
Záložný veriteľ, ktorý po začatí výkonu záložného práva iným záložným veriteľom splní za dlžníka pohľadávku, na uspokojenie ktorej sa začal výkon záložného práva, nadobúda jej splnením všetky práva záložného veriteľa k tejto pohľadávke vrátane poradia rozhodujúceho na uspokojenie pohľadávky výkonom záložného práva zo zálohu. Záložný veriteľ, ktorý začal výkon záložného práva, nemôže prijatie splnenia pohľadávky iným záložným veriteľom odmietnuť.
7511
má názor:  

Piaty oddiel
Zánik záložného práva
§ 231
(1)  Záložné právo zaniká zánikom zabezpečenej pohľadávky.
7515 (2)  Záložné právo zaniká, ak záložný veriteľ nezačne výkon záložného práva do jedného roka po tom, ako dlžník oprávnene uplatnil námietku premlčania voči pohľadávke zabezpečenej záložným právom.
7518 (3)  Záložné právo zaniká, ale pohľadávka trvá:
7519a) zánikom zálohu,
7520b) výkonom záložného práva bez ohľadu na rozsah uspokojenia záložného veriteľa; to neplatí