www.NSOZ.sk
(zdroj)


7506 dlžníka pohľadávku, na uspokojenie ktorej sa začal výkon záložného práva, nadobúda jej splnením všetky práva záložného veriteľa k tejto pohľadávke vrátane poradia rozhodujúceho na uspokojenie pohľadávky výkonom záložného práva zo zálohu. Záložný veriteľ, ktorý začal výkon záložného práva, nemôže prijatie splnenia pohľadávky iným záložným veriteľom odmietnuť.
7511
Piaty oddiel
Zánik záložného práva
§ 231
(1)  Záložné právo zaniká zánikom zabezpečenej pohľadávky.
7515
má názor:  

(2)  Záložné právo zaniká, ak záložný veriteľ nezačne výkon záložného práva do jedného roka po tom, ako dlžník oprávnene uplatnil námietku premlčania voči pohľadávke zabezpečenej záložným právom.
7518 (3)  Záložné právo zaniká, ale pohľadávka trvá:
7519a) zánikom zálohu,
7520b) výkonom záložného práva bez ohľadu na rozsah uspokojenia záložného veriteľa; to neplatí na ostatné záložné práva, ak ide o výkon záložného práva podľa ust. § 229,
7522c) ak sa záložný veriteľ záložného práva vzdá,
7523d) dohodou medzi záložným veriteľom, záložcom a dlžníkom, ak nejde o jednu osobu,
7524d) uplynutím času, na ktorý bolo záložné právo zriadené,