www.NSOZ.sk
(zdroj)


7509 výkon záložného práva, nemôže prijatie splnenia pohľadávky iným záložným veriteľom odmietnuť.
7511
Piaty oddiel
Zánik záložného práva
§ 231
(1)  Záložné právo zaniká zánikom zabezpečenej pohľadávky.
7515 (2)  Záložné právo zaniká, ak záložný veriteľ nezačne výkon záložného práva do jedného roka po tom, ako dlžník oprávnene uplatnil námietku premlčania voči pohľadávke zabezpečenej záložným právom.
7518
má názor:  

(3)  Záložné právo zaniká, ale pohľadávka trvá:
7519a) zánikom zálohu,
7520b) výkonom záložného práva bez ohľadu na rozsah uspokojenia záložného veriteľa; to neplatí na ostatné záložné práva, ak ide o výkon záložného práva podľa ust. § 229,
7522c) ak sa záložný veriteľ záložného práva vzdá,
7523d) dohodou medzi záložným veriteľom, záložcom a dlžníkom, ak nejde o jednu osobu,
7524d) uplynutím času, na ktorý bolo záložné právo zriadené,
7525e) vrátením veci záložcovi, ak záložné právo vzniklo odovzdaním veci,
7526f) iným spôsobom vyplývajúcim z osobitného predpisu.
7527 (4) Účinky podľa ods. 3 nastanú aj vtedy, ak ďalšia osoba nadobudla k zálohu vlastnícke právo