www.NSOZ.sk
(zdroj)


7514 (1)  Záložné právo zaniká zánikom zabezpečenej pohľadávky.
7515 (2)  Záložné právo zaniká, ak záložný veriteľ nezačne výkon záložného práva do jedného roka po tom, ako dlžník oprávnene uplatnil námietku premlčania voči pohľadávke zabezpečenej záložným právom.
7518 (3)  Záložné právo zaniká, ale pohľadávka trvá:
7519a) zánikom zálohu,
7520b) výkonom záložného práva bez ohľadu na rozsah uspokojenia záložného veriteľa; to neplatí na ostatné záložné práva, ak ide o výkon záložného práva podľa ust. § 229,
7522c) ak sa záložný veriteľ záložného práva vzdá,
7523
má názor:  

d) dohodou medzi záložným veriteľom, záložcom a dlžníkom, ak nejde o jednu osobu,
7524d) uplynutím času, na ktorý bolo záložné právo zriadené,
7525e) vrátením veci záložcovi, ak záložné právo vzniklo odovzdaním veci,
7526f) iným spôsobom vyplývajúcim z osobitného predpisu.
7527 (4) Účinky podľa ods. 3 nastanú aj vtedy, ak ďalšia osoba nadobudla k zálohu vlastnícke právo v dobrej viere, že vec nie je zaťažená záložným právom. To neplatí, ak je záložné právo zapísané vo verejnom zozname.
7530 (5) Ak nie je záloh a záložné právo k nemu zapísané vo verejnom zozname, nastanú účinky podľa ods. 1 aj vtedy ak záloh alebo jeho časť bola prevedená na tretiu osobu
7532a) a záložná zmluva určuje, že záložca môže záloh alebo časť zálohu previesť bez zaťaženia