www.NSOZ.sk
(zdroj)


7517 záložným právom.
7518 (3)  Záložné právo zaniká, ale pohľadávka trvá:
7519a) zánikom zálohu,
7520b) výkonom záložného práva bez ohľadu na rozsah uspokojenia záložného veriteľa; to neplatí na ostatné záložné práva, ak ide o výkon záložného práva podľa ust. § 229,
7522c) ak sa záložný veriteľ záložného práva vzdá,
7523d) dohodou medzi záložným veriteľom, záložcom a dlžníkom, ak nejde o jednu osobu,
7524d) uplynutím času, na ktorý bolo záložné právo zriadené,
7525e) vrátením veci záložcovi, ak záložné právo vzniklo odovzdaním veci,
7526
má názor:  

f) iným spôsobom vyplývajúcim z osobitného predpisu.
7527 (4) Účinky podľa ods. 3 nastanú aj vtedy, ak ďalšia osoba nadobudla k zálohu vlastnícke právo v dobrej viere, že vec nie je zaťažená záložným právom. To neplatí, ak je záložné právo zapísané vo verejnom zozname.
7530 (5) Ak nie je záloh a záložné právo k nemu zapísané vo verejnom zozname, nastanú účinky podľa ods. 1 aj vtedy ak záloh alebo jeho časť bola prevedená na tretiu osobu
7532a) a záložná zmluva určuje, že záložca môže záloh alebo časť zálohu previesť bez zaťaženia záložným právom,
7534b) v bežnom obchodnom styku v rámci výkonu predmetu podnikania.
7535