www.NSOZ.sk
(zdroj)


7523d) dohodou medzi záložným veriteľom, záložcom a dlžníkom, ak nejde o jednu osobu,
7524d) uplynutím času, na ktorý bolo záložné právo zriadené,
7525e) vrátením veci záložcovi, ak záložné právo vzniklo odovzdaním veci,
7526f) iným spôsobom vyplývajúcim z osobitného predpisu.
7527 (4) Účinky podľa ods. 3 nastanú aj vtedy, ak ďalšia osoba nadobudla k zálohu vlastnícke právo v dobrej viere, že vec nie je zaťažená záložným právom. To neplatí, ak je záložné právo zapísané vo verejnom zozname.
7530 (5) Ak nie je záloh a záložné právo k nemu zapísané vo verejnom zozname, nastanú účinky podľa ods. 1 aj vtedy ak záloh alebo jeho časť bola prevedená na tretiu osobu
7532
má názor:  

a) a záložná zmluva určuje, že záložca môže záloh alebo časť zálohu previesť bez zaťaženia záložným právom,
7534b) v bežnom obchodnom styku v rámci výkonu predmetu podnikania.
7535
7536
7537
7538
§ 232
(1) Po zániku záložného práva sa vykoná výmaz záložného práva z verejného zoznamu, ak je záložné právo v tomto zozname zapísané. Príslušný orgán vykoná výmaz záložného práva ku dňu uvedenému v žiadosti na jeho výmaz, najskôr však ku dňu zániku záložného práva.