www.NSOZ.sk
(zdroj)


7529 zapísané vo verejnom zozname.
7530 (5) Ak nie je záloh a záložné právo k nemu zapísané vo verejnom zozname, nastanú účinky podľa ods. 1 aj vtedy ak záloh alebo jeho časť bola prevedená na tretiu osobu
7532a) a záložná zmluva určuje, že záložca môže záloh alebo časť zálohu previesť bez zaťaženia záložným právom,
7534b) v bežnom obchodnom styku v rámci výkonu predmetu podnikania.
7535
7536
7537
7538
má názor:  

§ 232
(1) Po zániku záložného práva sa vykoná výmaz záložného práva z verejného zoznamu, ak je záložné právo v tomto zozname zapísané. Príslušný orgán vykoná výmaz záložného práva ku dňu uvedenému v žiadosti na jeho výmaz, najskôr však ku dňu zániku záložného práva.
7542 (2) Žiadosť o výmaz záložného práva je povinný podať bez zbytočného odkladu po zániku záložného práva záložný veriteľ. Žiadosť o výmaz záložného práva z verejného zoznamu je oprávnený podať aj záložca, pričom žiadosť doloží písomným potvrdením o splnení zabezpečenej pohľadávky potvrdenou záložným veriteľom, rozhodnutím súdu alebo inou verejnou listinou. Ak záložný veriteľ na žiadosť záložcu nepotvrdí zánik záložného práva, zodpovedá za škodu tým spôsobenú.