www.NSOZ.sk
(zdroj)


7539 (1) Po zániku záložného práva sa vykoná výmaz záložného práva z verejného zoznamu, ak je záložné právo v tomto zozname zapísané. Príslušný orgán vykoná výmaz záložného práva ku dňu uvedenému v žiadosti na jeho výmaz, najskôr však ku dňu zániku záložného práva.
7542 (2) Žiadosť o výmaz záložného práva je povinný podať bez zbytočného odkladu po zániku záložného práva záložný veriteľ. Žiadosť o výmaz záložného práva z verejného zoznamu je oprávnený podať aj záložca, pričom žiadosť doloží písomným potvrdením o splnení zabezpečenej pohľadávky potvrdenou záložným veriteľom, rozhodnutím súdu alebo inou verejnou listinou. Ak záložný veriteľ na žiadosť záložcu nepotvrdí zánik záložného práva, zodpovedá za škodu tým spôsobenú.
7548
má názor:  

§ 233
(1)  Premlčaním zabezpečenej pohľadávky záložné právo nezaniká; to neplatí, ak dlžník uplatnil námietku premlčania a ak nastali skutočnosti podľa § 231 ods. 2.
7551 (2)  Záložné právo nezaniká len pre to, že:
7552a)   dlžník, ktorý bol právnickou osobou, zanikol bez právneho nástupcu,
7553b)   dlžník zomrel,
7554c)   sa odstúpilo od zmluvy, z ktorej zabezpečená pohľadávka vznikla, ak na jej základe vznikli práva, ktorých sa odstúpenie nedotklo, najmä právo na náhradu škody, úrok z omeškania, zmluvnú sankciu.
7557
§ 234