www.NSOZ.sk
(zdroj)


7552a)   dlžník, ktorý bol právnickou osobou, zanikol bez právneho nástupcu,
7553b)   dlžník zomrel,
7554c)   sa odstúpilo od zmluvy, z ktorej zabezpečená pohľadávka vznikla, ak na jej základe vznikli práva, ktorých sa odstúpenie nedotklo, najmä právo na náhradu škody, úrok z omeškania, zmluvnú sankciu.
7557
§ 234
Ak je zálohom hnuteľná vec a záloh bol podľa záložnej zmluvy o zriadení záložného práva odovzdaný záložnému veriteľovi alebo tretej osobe do úschovy, je záložný veriteľ alebo tretia osoba povinná bez zbytočného odkladu po zániku záložného práva vrátiť záloh záložcovi.
7561
má názor:  

Šiesty oddiel
Osobitné ustanovenia
Založenie pohľadávky
§ 235
7566
7567
7568 Zriadiť záložné právo možno zriadiť aj k postupiteľnej peňažnej pohľadávke. Záložné právo k pohľadávke sa vzťahuje aj na dlžné úroky a ostatné jej príslušenstvo.
7570
§ 236