www.NSOZ.sk
(zdroj)


7561
Šiesty oddiel
Osobitné ustanovenia
Založenie pohľadávky
§ 235
7566
7567
7568 Zriadiť záložné právo možno zriadiť aj k postupiteľnej peňažnej pohľadávke. Záložné právo k pohľadávke sa vzťahuje aj na dlžné úroky a ostatné jej príslušenstvo.
7570
má názor:  

§ 236
(1) Záložné právo k peňažnej pohľadávke sa zriaďuje písomnou zmluvou uzavretou medzi záložným veriteľom a záložcom, ktorý je súčasne veriteľom založenej pohľadávky. Ak je osoba poddlžníka totožná s osobou záložného veriteľa, pohľadávka a dlh nezanikajú splynutím osoby veriteľa a dlžníka.
7575 (2) Záložné právo k peňažnej pohľadávke vzniká zápisom záložného práva do verejného zoznamu podľa § 192 ods. 1. Voči poddlžníkovi je však záložné právo účinné len ak vznik záložného práva záložca písomne oznámi poddlžníkovi, alebo ak mu vznik záložného práva preukáže záložný veriteľ. Na preukázanie vzniku záložného práva stačí výpis z registra záložných práv.