www.NSOZ.sk
(zdroj)


7576 zoznamu podľa § 192 ods. 1. Voči poddlžníkovi je však záložné právo účinné len ak vznik záložného práva záložca písomne oznámi poddlžníkovi, alebo ak mu vznik záložného práva preukáže záložný veriteľ. Na preukázanie vzniku záložného práva stačí výpis z registra záložných práv.
7580
7581
§ 237
Ak bol vznik záložného práva poddlžníkovi oznámený alebo preukázaný, poddlžník je povinný plniť svoj peňažný dlh záložnému veriteľovi alebo inej osobe určenej záložným veriteľom.
7584 Splnenie peňažného dlhu poddlžníka je záložný veriteľ povinný písomne oznámiť záložcovi.
7585
má názor:  

§ 238
(1) Ak poddlžník splní svoj peňažný dlh záložnému veriteľovi, záložný veriteľ je oprávnený prijaté plnenie držať u seba. Ak zabezpečená pohľadávka nie je riadne a včas splnená, záložný veriteľ je oprávnený uspokojiť sa z peňažného plnenia poddlžníka, ak záložná zmluva neurčuje inak.
7590 (2) Ak peňažné plnenie poddlžníka prijaté záložným veriteľom prevyšuje zabezpečenú pohľadávku, je záložný veriteľ povinný vydať záložcovi peňažné plnenie prevyšujúce zabezpečenú pohľadávku po odpočítaní nevyhnutne a účelne vynaložených nákladov v súvislosti s výkonom záložného práva bez zbytočného odkladu.
7594