www.NSOZ.sk
(zdroj)


7631 záložného práva sa súhlas valného zhromaždenia nevyžaduje.
7632 (3) Ak sa podľa spoločenskej zmluvy vyžaduje na prevod podielu splnenie aj inej podmienky než je uvedené v odseku 2, vyžaduje sa splnenie tejto podmienky aj na vznik záložného práva ak to povaha tejto podmienky nevylučuje. To neplatí v prípade, ak sa založenie podielu v obchodnej spoločnosti zakáže alebo obmedzí.
7636
§ 243
K zmluve, ktorou spoločnosť prijíma do zálohu vlastný podiel, sa neprihliada.
7638
§ 244
(1) Záložné právo k podielu v obchodnej spoločnosti vzniká zápisom do verejného registra.
7640
má názor:  

(2) Záložca alebo záložný veriteľ oznámi spoločnosti vznik záložného práva bez zbytočného odkladu; oznámenie sa však nevyžaduje, ak dal príslušný orgán spoločnosti k založeniu podielu súhlas.
7643
§ 245
Počas trvania záložného práva na obchodný podiel vykonáva práva spojené s účasťou v spoločnosti spoločník, ktorému podiel patrí. Záložný veriteľ môže vykonávať práva spojené s účasťou v spoločnosti, len ak to bolo dohodnuté.
7647
§ 246
Záložnému veriteľovi patria od okamihu splatnosti zabezpečenej pohľadávky všetky plnenia, na ktoré záložcovi vznikne právo z titulu jeho účasti v spoločnosti a to do výšky zabezpečenej