www.NSOZ.sk
(zdroj)


7638
§ 244
(1) Záložné právo k podielu v obchodnej spoločnosti vzniká zápisom do verejného registra.
7640 (2) Záložca alebo záložný veriteľ oznámi spoločnosti vznik záložného práva bez zbytočného odkladu; oznámenie sa však nevyžaduje, ak dal príslušný orgán spoločnosti k založeniu podielu súhlas.
7643
§ 245
Počas trvania záložného práva na obchodný podiel vykonáva práva spojené s účasťou v spoločnosti spoločník, ktorému podiel patrí. Záložný veriteľ môže vykonávať práva spojené s účasťou v spoločnosti, len ak to bolo dohodnuté.
7647
má názor:  

§ 246
Záložnému veriteľovi patria od okamihu splatnosti zabezpečenej pohľadávky všetky plnenia, na ktoré záložcovi vznikne právo z titulu jeho účasti v spoločnosti a to do výšky zabezpečenej pohľadávky a jej príslušenstva. Tieto plnenia sa započítavajú na úhradu zabezpečovanej pohľadávky, ak sa zmluvné strany nedohodli inak.
7652
7653
7654
7655
§ 247
Záložný veriteľ oznámi začatie výkonu záložného práva všetkým spoločníkom. Ak majú títo