www.NSOZ.sk
(zdroj)


7646 s účasťou v spoločnosti, len ak to bolo dohodnuté.
7647
§ 246
Záložnému veriteľovi patria od okamihu splatnosti zabezpečenej pohľadávky všetky plnenia, na ktoré záložcovi vznikne právo z titulu jeho účasti v spoločnosti a to do výšky zabezpečenej pohľadávky a jej príslušenstva. Tieto plnenia sa započítavajú na úhradu zabezpečovanej pohľadávky, ak sa zmluvné strany nedohodli inak.
7652
7653
7654
7655
má názor:  

§ 247
Záložný veriteľ oznámi začatie výkonu záložného práva všetkým spoločníkom. Ak majú títo spoločníci k podielu zmluvné predkupné právo, zanikne im, ak ho spoločníci neuplatnia v lehote 30 dní od oznámenia záložného veriteľa podľa prvej vety; to neplatí ak si voči nim záložný veriteľ oznamovaciu povinnosti nesplní alebo ak z osobitného predpisu vyplývajú iné podmienky zániku predkupného práva.
7661
§ 248
Záložný veriteľ nadobúda založený obchodný podiel v okamihu, keď bol jeho pokus o predaj podielu pri výkone záložného práva neúspešný, len ak to bolo dohodnuté v záložnej zmluve.
7664 Ak to však dohodnuté nebolo, môže záložný veriteľ od tohto okamihu vykonávať všetky práva