www.NSOZ.sk
(zdroj)


7665 spoločníka spojené so založeným podielom.
7666
§ 249
(1) Ak bol pokus záložného veriteľa pri predaji zálohu neúspešný, môže sa u záložcu domáhať, aby na neho za obvyklých obchodných podmienok previedol založený podiel na úhradu zabezpečenej pohľadávky. Ak záložný veriteľ neuplatní toto svoje právo do 30 dní odo dňa, kedy bol pokus o predaj podielu neúspešný, jeho právo zaniká.
7671 (2) Ak záložca neprevedie obchodný podiel na záložného veriteľa podľa ods. 1 do 30 dní odo dňa, kedy bol k tomu vyzvaný, môže sa záložný veriteľ domáhať, aby súd nahradil prejav vôle záložcu a zároveň určil obsah zmluvy.
7674
má názor:  

(3) Ak záložný veriteľ využije svoje právo podľa odseku 1 v stanovenej lehote a záložca na neho záloh v lehote podľa ods. 2 neprevedie, využitie práva záložného veriteľa podľa odseku 2 nebráni uspokojeniu jeho zabezpečenej pohľadávky aj iným spôsobom výkonu záložného práva.
7678
§ 250
Záložné právo k cenným papierom
7680
7681 Ustanovenia tohto zákona sa použijú aj pre záložné právo k cenným papierom, ak osobitný predpis, ktorý upravuje cenné papiere neustanoví inak.
7683