www.NSOZ.sk
(zdroj)


7677 práva.
7678
§ 250
Záložné právo k cenným papierom
7680
7681 Ustanovenia tohto zákona sa použijú aj pre záložné právo k cenným papierom, ak osobitný predpis, ktorý upravuje cenné papiere neustanoví inak.
7683
7684
7685
7686
má názor:  

Štvrtý diel
Zádržné právo
§ 251
(1)   Kto je inak povinný hnuteľnú vec vydať, môže ju zadržať, aby zabezpečil svoju splatnú peňažnú pohľadávku.
7691 (2)   Zádržným právom možno zabezpečiť aj pohľadávku, ktorá nie je splatná, ak:
7692a)   dlžník neposkytol veriteľovi zábezpeku, ktorú podľa dohody alebo zákona poskytnúť mal,
7693b)   dlžník vyhlásil, že dlh nesplní,
7694c)   ak sa stane inak zrejmým, že dlžník nesplní dlh v dôsledku okolnosti, ktorá u neho nastala a ktorá veriteľovi nebola a ani nemohla byť známa pri vzniku dlhu.