www.NSOZ.sk
(zdroj)


7684
7685
7686
Štvrtý diel
Zádržné právo
§ 251
(1)   Kto je inak povinný hnuteľnú vec vydať, môže ju zadržať, aby zabezpečil svoju splatnú peňažnú pohľadávku.
7691 (2)   Zádržným právom možno zabezpečiť aj pohľadávku, ktorá nie je splatná, ak:
7692a)   dlžník neposkytol veriteľovi zábezpeku, ktorú podľa dohody alebo zákona poskytnúť mal,
7693
má názor:  

b)   dlžník vyhlásil, že dlh nesplní,
7694c)   ak sa stane inak zrejmým, že dlžník nesplní dlh v dôsledku okolnosti, ktorá u neho nastala a ktorá veriteľovi nebola a ani nemohla byť známa pri vzniku dlhu.
7696 (3)   Zadržať vec podľa odsekov 1 a 2 nemôže ten, kto ju má u seba v rozpore s právom, najmä ak sa jej zmocnil násilne alebo lsťou ako ani ten, kto si vec vypožičal, prijal do úschovy alebo prenajal.
7699 (4)   Zádržné právo nemá ten, kto mal povinnosť naložiť s vecou spôsobom, ktorý je nezlučiteľný s výkonom zádržného práva. To neplatí, ak mal vec u seba pri začatí konkurzného, reštrukturalizačného alebo exekučného konania, v ktorom sa rieši úpadok, hroziaci úpadok alebo exekúcia dlžníka.