www.NSOZ.sk
(zdroj)


7772 súdom príslušným na konanie o dedičstve (ďalej len "súd") alebo písomným vyhlásením zaslaným súdu.
7774
7775 (2)  Zástupca dediča môže za neho dedičstvo odmietnuť len na základe plnomocenstva, ktoré ho na to výslovne oprávňuje. Pravosť podpisu dediča na plnomocenstve musí byť úradne osvedčená.
7777
§9
Ak zomrie dedič pred uplynutím lehoty na odmietnutie dedičstva, prechádza jeho právo odmietnuť dedičstvo po poručiteľovi na jeho dedičov a nezanikne skôr, ako týmto dedičom uplynie lehota na odmietnutie dedičstva po zomretom dedičovi poručiteľa.
7781
má názor:  

§ 10
K odmietnutiu dedičstva nemôže dedič pripojiť výhrady alebo podmienky, takisto nemôže odmietnuť dedičstvo len sčasti. Takéto vyhlásenia nemajú účinky odmietnutia dedičstva.
7784
§ 11
Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva nemožno odvolať. To isté platí, ak dedič vyhlási, že dedičstvo neodmieta.
7787
§ 12
(1)  Na neznámeho dediča alebo na dediča, ktorého pobyt nie je známy, ktorý bol o svojom dedičskom práve upovedomený vyhláškou súdu a ktorý v určenej lehote nedal o sebe vedieť, sa pri prejednaní dedičstva hľadí, ako by ho poručiteľ a nezanechal. Jeho opatrovník nie je