www.NSOZ.sk
(zdroj)


7803 vzdanie sa dedičstva neprihliada.
7804 Dedičská nespôsobilosť
7805
§ 15
(1)  Dediť nie je spôsobilý ten, kto sa dopustil úmyselného trestného činu proti poručiteľovi, jeho manželovi, potomkom alebo rodičom, ďalej ten, kto sa dopustil zavrhnutiahodného konania proti prejavu poručiteľovej poslednej vôli, ako aj ten, kto poručiteľovi znemožnil urobiť právny úkon pre prípad smrti, ktorý zakladá dedičský dôvod. Môže však dediť, ak mu poručiteľ tento čin odpustil.
7811 (2)  Na nespôsobilého dediča sa hľadí ako by sa poručiteľovej smrti nedožil.
7812
má názor:  

Náhradníctvo
7813
§ 16
(1)  Poručiteľ môže ustanoviť osobe, ktorú povolal za dediča, pre prípad, že by táto osoba nededila, náhradníka.
7816 (2)  Poručiteľ môže ustanoviť náhradníkovi podľa odseku 1 aj ďalších náhradníkov.
7817 (3)  Na náhradníctvo sa primerane použijú ustanovenia o závete.
7818 (4)  Ak nadobudne povolaný dedič dedičstvo, náhradníctvo zanikne.
7819
§ 17
Vydedenie
7821 (1)  Poručiteľ môže vydediť potomka, ak: