www.NSOZ.sk
(zdroj)


7808 proti prejavu poručiteľovej poslednej vôli, ako aj ten, kto poručiteľovi znemožnil urobiť právny úkon pre prípad smrti, ktorý zakladá dedičský dôvod. Môže však dediť, ak mu poručiteľ tento čin odpustil.
7811 (2)  Na nespôsobilého dediča sa hľadí ako by sa poručiteľovej smrti nedožil.
7812 Náhradníctvo
7813
§ 16
(1)  Poručiteľ môže ustanoviť osobe, ktorú povolal za dediča, pre prípad, že by táto osoba nededila, náhradníka.
7816 (2)  Poručiteľ môže ustanoviť náhradníkovi podľa odseku 1 aj ďalších náhradníkov.
7817
má názor:  

(3)  Na náhradníctvo sa primerane použijú ustanovenia o závete.
7818 (4)  Ak nadobudne povolaný dedič dedičstvo, náhradníctvo zanikne.
7819
§ 17
Vydedenie
7821 (1)  Poručiteľ môže vydediť potomka, ak:
7822a)   v rozpore s dobrými mravmi neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch, alebo
7824b)   v rozpore s dobrými mravmi o poručiteľa trvalo neprejavoval opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať, alebo
7826c)   bol odsúdený za úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného