www.NSOZ.sk
(zdroj)


7810 čin odpustil.
7811 (2)  Na nespôsobilého dediča sa hľadí ako by sa poručiteľovej smrti nedožil.
7812 Náhradníctvo
7813
§ 16
(1)  Poručiteľ môže ustanoviť osobe, ktorú povolal za dediča, pre prípad, že by táto osoba nededila, náhradníka.
7816 (2)  Poručiteľ môže ustanoviť náhradníkovi podľa odseku 1 aj ďalších náhradníkov.
7817 (3)  Na náhradníctvo sa primerane použijú ustanovenia o závete.
7818 (4)  Ak nadobudne povolaný dedič dedičstvo, náhradníctvo zanikne.
7819
má názor:  

§ 17
Vydedenie
7821 (1)  Poručiteľ môže vydediť potomka, ak:
7822a)   v rozpore s dobrými mravmi neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch, alebo
7824b)   v rozpore s dobrými mravmi o poručiteľa trvalo neprejavoval opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať, alebo
7826c)   bol odsúdený za úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka, alebo
7828