www.NSOZ.sk
(zdroj)


7817 (3)  Na náhradníctvo sa primerane použijú ustanovenia o závete.
7818 (4)  Ak nadobudne povolaný dedič dedičstvo, náhradníctvo zanikne.
7819
§ 17
Vydedenie
7821 (1)  Poručiteľ môže vydediť potomka, ak:
7822a)   v rozpore s dobrými mravmi neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch, alebo
7824b)   v rozpore s dobrými mravmi o poručiteľa trvalo neprejavoval opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať, alebo
7826
má názor:  

c)   bol odsúdený za úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka, alebo
7828
7829d)   trvalo vedie márnotratný alebo neusporiadaný život.
7830 (2)  Dôvody vydedenia podľa ods. 1 je nevyhnutné v listine o vydedení primerane skutkovo vymedziť.
7832 (3)  Pokiaľ to poručiteľ v listine o vydedení výslovne určí, vzťahujú sa dôsledky vydedenia aj na potomkov vydedného potomka.
7834 (4)  Na toho, koho poručiteľ platne vydedil, sa hľadí ako by sa smrti poručiteľa nedožil.
7835 (5)  O náležitostiach listiny o vydedení a o jej zrušení platia obdobne ustanovenia § 28 a nasl. 2