www.NSOZ.sk
(zdroj)


7828
7829d)   trvalo vedie márnotratný alebo neusporiadaný život.
7830 (2)  Dôvody vydedenia podľa ods. 1 je nevyhnutné v listine o vydedení primerane skutkovo vymedziť.
7832 (3)  Pokiaľ to poručiteľ v listine o vydedení výslovne určí, vzťahujú sa dôsledky vydedenia aj na potomkov vydedného potomka.
7834 (4)  Na toho, koho poručiteľ platne vydedil, sa hľadí ako by sa smrti poručiteľa nedožil.
7835 (5)  O náležitostiach listiny o vydedení a o jej zrušení platia obdobne ustanovenia § 28 a nasl. 2 Prechod dlhov poručiteľa na dediča
7837
má názor:  

§ 18
(1)  Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.
7840 (2)  Ak je dedičov viac, zodpovedajú za náklady poručiteľovej choroby a za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa, ako aj za poručiteľove dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu.
7843
§ 19
(1)  Štát, ktorému dedičstvo pripadlo ako odúmrť, zodpovedá za poručiteľove dlhy a za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa rovnako ako dedič.
7846 (2)  Ak nemožno uhradiť peňažný dlh celkom alebo sčasti peniazmi z dedičstva, môže štát použiť na