www.NSOZ.sk
(zdroj)


7834 (4)  Na toho, koho poručiteľ platne vydedil, sa hľadí ako by sa smrti poručiteľa nedožil.
7835 (5)  O náležitostiach listiny o vydedení a o jej zrušení platia obdobne ustanovenia § 28 a nasl. 2 Prechod dlhov poručiteľa na dediča
7837
§ 18
(1)  Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.
7840 (2)  Ak je dedičov viac, zodpovedajú za náklady poručiteľovej choroby a za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa, ako aj za poručiteľove dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu.
7843
má názor:  

§ 19
(1)  Štát, ktorému dedičstvo pripadlo ako odúmrť, zodpovedá za poručiteľove dlhy a za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa rovnako ako dedič.
7846 (2)  Ak nemožno uhradiť peňažný dlh celkom alebo sčasti peniazmi z dedičstva, môže štát použiť na úhradu i veci, ktoré sú predmetom dedičstva a ktoré svojou hodnotou zodpovedajú výške dlhu.
7848 Ak veriteľ odmietne takéto veci prijať, môže štát navrhnúť likvidáciu dedičstva.
7849
Druhá hlava
Dedenie zo zmluvy
§ 20
(1)