www.NSOZ.sk
(zdroj)


777 člena orgánu, aby ho pri hlasovaní určitým spôsobom zastúpil.
778 (4)  Ak člen orgánu nenahradí právnickej osobe škodu, za ktorú zodpovedá ako člen orgánu, ručí veriteľovi právnickej osoby za jej dlh v rozsahu, v akom škodu nenahradil, pokiaľ sa veriteľ nemôže domôcť plnenia od právnickej osoby.
781
782
§ 76
784
Diskvalifikácia pre výkon funkcie člena orgánu
786
má názor:  

(1)   Osoba, na majetok ktorej bol vyhlásený konkurz sa môže stať členom orgánu, ak túto skutočnosť oznámila tomu, kto ju do funkcie zvolil alebo menoval.
788 (2)   Ak je na majetok člena orgánu vyhlásený konkurz, je povinný túto okolnosť oznámiť bez zbytočného odkladu tomu, kto ju môže z funkcie odvolať.
790 (3)   V prípade porušenia povinnosti podľa ods. 1 alebo ods. 2 sa môže každý, kto preukáže právny záujem, domáhať, aby súd člena orgánu odvolal z funkcie, ibaže by ten, kto môže odvolať člena orgánu potom, ako sa o vyhlásení konkurzu na majetok člena orgánu dozvedel, rozhodol, že má vo funkcii ostať.
794
795
§ 77