www.NSOZ.sk
(zdroj)


7868
7869 (4)
7870
7871 Zmluvné strany musia konať osobne, pre platnosť dedičskej zmluvy sa vyžaduje forma notárskej zápisnice.
7873
§ 21
7875 (1) Dedičskou zmluvou možno povolať za dediča k dedeniu celého dedičstva, jeho pomernej časti, alebo k jednotlivým veciam.
7877
má názor:  

(2) Ak je viac dedičov povolaných zmluvou, môže im poručiteľ určiť podiely k celému dedičstvu alebo k jeho častiam, prípadne k jednotlivým veciam. Ak nie sú podiely viacerých dedičov povolaných zmluvou určené, platí, že sú rovnaké.
7880 (3) Ustanovenie dedičskej zmluvy, ktorým bol niekto povolaný za dediča jednotlivej veci, ktorá nie je v zanechanom majetku, je neúčinné.
7882
§ 22
O podmienkach
7884
7885 dedičskej zmluvy platí § 2333 tohto zákona, na rozväzovaciu podmienku v