www.NSOZ.sk
(zdroj)


781
782
§ 76
784
Diskvalifikácia pre výkon funkcie člena orgánu
786 (1)   Osoba, na majetok ktorej bol vyhlásený konkurz sa môže stať členom orgánu, ak túto skutočnosť oznámila tomu, kto ju do funkcie zvolil alebo menoval.
788 (2)   Ak je na majetok člena orgánu vyhlásený konkurz, je povinný túto okolnosť oznámiť bez zbytočného odkladu tomu, kto ju môže z funkcie odvolať.
790
má názor:  

(3)   V prípade porušenia povinnosti podľa ods. 1 alebo ods. 2 sa môže každý, kto preukáže právny záujem, domáhať, aby súd člena orgánu odvolal z funkcie, ibaže by ten, kto môže odvolať člena orgánu potom, ako sa o vyhlásení konkurzu na majetok člena orgánu dozvedel, rozhodol, že má vo funkcii ostať.
794
795
§ 77
797
Zánik výkonu funkcie člena orgánu
799 (1) Ak zákon neustanoví inak, výkon funkcie člena orgánu zaniká