www.NSOZ.sk
(zdroj)


7895 okamihu smrti dediča povolaného zmluvou obohatený, pokiaľ sa nedohodnú inak.
7896
§ 24
7898
7899
7900
7901
Všeobecnej časti OZ
79025. časť, 2. hlava, 4. diel (odvážne zmluvy), 2. oddiel (zaopatrovateľské zmluvy)
7904
má názor:  

(1)  Dedičská zmluva nebráni poručiteľovi, aby so svojím majetkom nakladal za života. Ak nie je dohodnuté inak, nemôžu zmluvné strany previesť svoje právo z dedičskej zmluvy na inú osobu.
7906 (2)  Ak má z dedičskej zmluvy plniť aj dedič povolaný k dedeniu, môžu sa zmluvné strany dohodnúť, že poručiteľ nebude so svojím majetkom obsiahnutým v zmluve alebo s jeho časťou nakladať.
7909 (3)  Ak bola dedičská zmluva uzavretá s tým, že sa ostatní dedičia zriekli svojho dedičského práva, stratí takéto zrieknutie sa práva účinky v prípade, ak nebude dediť dedič povolaný v dedičskej zmluve.
7912
§ 25
(1)  Ak sa zmluvné strany dohodli podľa § 24 ods. 2 a predmetom dedičskej zmluvy je