www.NSOZ.sk
(zdroj)


7928 odporujú, sú v tejto časti neplatné; ibaže došlo k vylúčeniu týchto neopomenuteľných dedičov z dedenia.
7930
§ 27
7932 (1)  Poručiteľ môže dediča zo zákona opomenúť z dedenia ustanovením inej osoby za dediča v dedičskej zmluve alebo v závete, alebo výslovným vyhlásením v dedičskej zmluve alebo v závete. Opomenutie nie je potrebné odôvodniť.
7935 (2)  Neopomenuteľného dediča je možné opomenúť z dedenia v rozsahu, ktorý prevyšuje jeho povinný diel.
7937
má názor:  

Tretia hlava
Dedenie zo závetu
§ 28
(1)  Závet je jednostranný a odvolateľný prejav vôle, vykonaný osobne poručiteľom, ktorým pre prípad svojej smrti nakladá so svojim majetkom alebo časťou svojho majetku.
7942 (2)  Spôsobilosť zriadiť závet sa posudzuje podľa zákona platného v čase, kedy bol závet zriadený.
7943 (3)  Spoločný závet viacerých osôb je neplatný.
7944
§ 29
Vzdať sa práva zriadiť závet nemožno jednostranným úkonom, dedičskou zmluvou ani manželskou zmluvou.