www.NSOZ.sk
(zdroj)


7942 (2)  Spôsobilosť zriadiť závet sa posudzuje podľa zákona platného v čase, kedy bol závet zriadený.
7943 (3)  Spoločný závet viacerých osôb je neplatný.
7944
§ 29
Vzdať sa práva zriadiť závet nemožno jednostranným úkonom, dedičskou zmluvou ani manželskou zmluvou.
7947
§ 30
(1)  Závet možno zriadiť písomne, súkromným alebo verejným závetom; ústny závet možno zriadiť vo výnimočných prípadoch ustanovených týmto zákonom.
7950 (2)  V písomnom závete musí byť uvedený deň, mesiac a rok, kedy bol zriadený, inak je neplatný.
7951
má názor:  

Súkromný závet
7952
§ 31
(1)  Súkromný závet je platný len ak je zriadený v jazyku, ktorému poručiteľ rozumie.
7954 (2)  Súkromný závet môže poručiteľ napísať vlastnou rukou, alebo ho zriadiť v inej písomnej forme, za účasti svedkov.
7956
7957
§ 32
Vlastnoručný závet musí byť napísaný a podpísaný vlastnou rukou poručiteľa, inak je neplatný.
7959
§ 33
Závet, ktorý poručiteľ nenapísal vlastnou rukou, musí vlastnou rukou podpísať a pred dvoma