www.NSOZ.sk
(zdroj)


7954 (2)  Súkromný závet môže poručiteľ napísať vlastnou rukou, alebo ho zriadiť v inej písomnej forme, za účasti svedkov.
7956
7957
§ 32
Vlastnoručný závet musí byť napísaný a podpísaný vlastnou rukou poručiteľa, inak je neplatný.
7959
§ 33
Závet, ktorý poručiteľ nenapísal vlastnou rukou, musí vlastnou rukou podpísať a pred dvoma svedkami súčasne prítomnými výslovne prejaviť, že listina obsahuje jeho poslednú vôľu. Svedkovia sa musia na závet podpísať.
7963
má názor:  

§ 34
(1)  Poručiteľ, ktorý nemôže čítať alebo písať, prejaví svoju poslednú vôľu pred troma súčasne prítomnými svedkami v listine, ktorá musí byť prečítaná a prítomnými svedkami podpísaná.
7966 Pritom musí pred nimi potvrdiť, že listina obsahuje jeho poslednú vôľu. Pisateľom a predčitateľom môže byť aj svedok, pisateľ však nesmie byť zároveň predčitateľom.
7968 (2)  V listine sa musí uviesť, že poručiteľ nemôže čítať alebo písať, kto listinu napísal a kto nahlas prečítal a akým spôsobom poručiteľ potvrdil, že listina obsahuje jeho pravú vôľu. Listinu musia svedkovia podpísať.
7971
§ 35
(1)  Nevidomé osoby môžu prejaviť poslednú vôľu tiež pred tromi súčasne prítomnými svedkami v