www.NSOZ.sk
(zdroj)


788 (2)   Ak je na majetok člena orgánu vyhlásený konkurz, je povinný túto okolnosť oznámiť bez zbytočného odkladu tomu, kto ju môže z funkcie odvolať.
790 (3)   V prípade porušenia povinnosti podľa ods. 1 alebo ods. 2 sa môže každý, kto preukáže právny záujem, domáhať, aby súd člena orgánu odvolal z funkcie, ibaže by ten, kto môže odvolať člena orgánu potom, ako sa o vyhlásení konkurzu na majetok člena orgánu dozvedel, rozhodol, že má vo funkcii ostať.
794
795
§ 77
797
má názor:  

Zánik výkonu funkcie člena orgánu
799 (1) Ak zákon neustanoví inak, výkon funkcie člena orgánu zaniká
800a) uplynutím funkčného obdobia,
801b) vzdaním sa funkcie,
802c) odvolaním orgánom, ktorý ho ustanovil do funkcie,
803d) stratou predpokladov potrebných na výkon funkcie; neskorším odpadnutím dôvodu, pre ktorý stratil predpoklady na výkon funkcie, sa výkon funkcie neobnovuje,
805e) smrťou.
806 (2) Ak zákon neustanovuje alebo tam, kde to zákon pripúšťa aj vnútorný predpis neurčí inak,