www.NSOZ.sk
(zdroj)


7974 (2)  Nepočujúce osoby, ktoré nemôžu čítať alebo písať, môžu prejaviť poslednú vôľu pred tromi súčasne prítomnými svedkami ovládajúcimi znakovú reč, a to v listine, ktorá sa musí tlmočiť do znakovej reči.
7977 (3)  V listine musí byť uvedené, že poručiteľ nemôže čítať alebo písať, kto listinu napísal a kto nahlas prečítal a akým spôsobom poručiteľ potvrdil, že listina obsahuje jeho pravú vôľu. Obsah listiny sa musí po jej spísaní pretlmočiť do znakovej reči, aj toto sa musí v listine uviesť. Listinu musia svedkovia podpísať.
7981
§ 36
7983
má názor:  

(1)  Svedkami nemôžu byť osoby s obmedzenou svojprávnosťou. Svedkami nemôžu byť nevidomé, nepočujúce a nemé osoby, ani také, ktoré nepoznajú jazyk, v ktorom sa prejav vôle robí, ako ani osoby, ktoré majú podľa závetu dediť.
7986 (2)  Závetom povolaný dedič, zákonný dedič, odkazovník a osoby im blízke nemôžu pri vyhotovovaní závetu pôsobiť ako úradné osoby, ani ako svedkovia, pisatelia, tlmočníci alebo predčitatelia.
7989
§ 37
(1)   Ten, kto sa z dôvodu nepredvídateľnej okolnosti ocitne v stave bezprostredného ohrozenia života, má právo zriadiť ústny závet pred troma súčasne prítomnými svedkami.
7992 (2)   Na platnosť ústneho závetu sa vyžaduje, aby poručiteľ pred troma súčasne prítomnými