www.NSOZ.sk
(zdroj)


1
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÁ ČASŤ
Prvá hlava
Úvodné ustanovenia
6
§ 1
8
má názor:  

Základné ustanovenie
10 Občiansky zákonník je všeobecný a základný predpis súkromného práva, ktorý upravuje právne postavenie osôb, ich práva a povinnosti, ako aj práva a povinnosti medzi nimi.
12
13
§ 2
15
Dispozitívna povaha zákona
17 Subjekty si môžu vzájomné práva a povinnosti upraviť dohodu odchylne od zákona, ak to