www.NSOZ.sk
(zdroj)


8035 (5)  Ustanovenie závetu, ktorým bol niekto povolaný za odkazovníka určitej veci, ktoré v čase poručiteľovej smrti nie sú v jeho zanechanom majetku, nemá právne následky.
8037
§ 42
(1)  Odkazovník nadobúda právo na odkaz smrťou poručiteľa.
8039 (2)  Povinnosť splniť odkaz si zaťažený dedič splní jeho vydaním. Ak sa odkázaná vec zapisuje do verejného zoznamu, odkaz si zaťažený dedič splní písomným prehlasením o vydaní s úradne osvedčeným podpisom a vydaním odkazu; odkazovník sa zapíše do verejného zoznamu priamo po poručiteľovi.
8043
8044
má názor:  

§ 43
(1)   Poručiteľ môže dedičovi (dedičom) uložiť, aby sa určitá vec alebo určitá peňažná suma vynaložila na zriadenie nadácie na účel určený v závete.
8047 (2)   Súčasne s tým musí závetca určiť, akým spôsobom a kto má nadáciu zriadiť, a prípadne určiť ďalšie náležitosti, ktoré by mala nadačná listina obsahovať.
8049 (3)   Poručiteľ môže určiť, akým spôsobom sa má s majetkom určeným pre nadáciu naložiť, ak nedôjde k zriadeniu nadácie.
8051
§ 44
(1)  Obsahom závetu môže byť aj odvolanie skoršieho závetu alebo odvolanie ustanovenia za dediča alebo za odkazovníka v skoršom závete.