www.NSOZ.sk
(zdroj)


8038 (1)  Odkazovník nadobúda právo na odkaz smrťou poručiteľa.
8039 (2)  Povinnosť splniť odkaz si zaťažený dedič splní jeho vydaním. Ak sa odkázaná vec zapisuje do verejného zoznamu, odkaz si zaťažený dedič splní písomným prehlasením o vydaní s úradne osvedčeným podpisom a vydaním odkazu; odkazovník sa zapíše do verejného zoznamu priamo po poručiteľovi.
8043
8044
§ 43
(1)   Poručiteľ môže dedičovi (dedičom) uložiť, aby sa určitá vec alebo určitá peňažná suma vynaložila na zriadenie nadácie na účel určený v závete.
8047
má názor:  

(2)   Súčasne s tým musí závetca určiť, akým spôsobom a kto má nadáciu zriadiť, a prípadne určiť ďalšie náležitosti, ktoré by mala nadačná listina obsahovať.
8049 (3)   Poručiteľ môže určiť, akým spôsobom sa má s majetkom určeným pre nadáciu naložiť, ak nedôjde k zriadeniu nadácie.
8051
§ 44
(1)  Obsahom závetu môže byť aj odvolanie skoršieho závetu alebo odvolanie ustanovenia za dediča alebo za odkazovníka v skoršom závete.
8054 (2)  Obsahom závetu môže byť aj vydedenie potomka z dôvodov podľa § 17 ods. 1.
8055
§ 45
(1)  Poručiteľ môže v závete ustanoviť aj jeho vykonávateľa. Prijatie alebo odmietnutie tejto funkcie