www.NSOZ.sk
(zdroj)


8042 po poručiteľovi.
8043
8044
§ 43
(1)   Poručiteľ môže dedičovi (dedičom) uložiť, aby sa určitá vec alebo určitá peňažná suma vynaložila na zriadenie nadácie na účel určený v závete.
8047 (2)   Súčasne s tým musí závetca určiť, akým spôsobom a kto má nadáciu zriadiť, a prípadne určiť ďalšie náležitosti, ktoré by mala nadačná listina obsahovať.
8049 (3)   Poručiteľ môže určiť, akým spôsobom sa má s majetkom určeným pre nadáciu naložiť, ak nedôjde k zriadeniu nadácie.
8051
má názor:  

§ 44
(1)  Obsahom závetu môže byť aj odvolanie skoršieho závetu alebo odvolanie ustanovenia za dediča alebo za odkazovníka v skoršom závete.
8054 (2)  Obsahom závetu môže byť aj vydedenie potomka z dôvodov podľa § 17 ods. 1.
8055
§ 45
(1)  Poručiteľ môže v závete ustanoviť aj jeho vykonávateľa. Prijatie alebo odmietnutie tejto funkcie vyžaduje vyhlásenie pred súdom, ktorý prejednáva dedičstvo.
8058 (2)  Vykonávateľ závetu sa má postarať o to, aby sa posledná vôľa poručiteľa uvedená v závete splnila. Za týmto účelom podáva vykonávateľ závetu notárovi bližšie informácie o poručiteľovi, dedičoch, majetku patriaceho do dedičstva ako aj o závete.