www.NSOZ.sk
(zdroj)


8070
8071 ktorá nie je v zanechanom majetku, že namiesto peňažnej sumy poskytnú tomuto dedičovi určitú vec alebo veci z dedičstva.
8073
§ 47
Na podmienky pripojené k závetu, pokiaľ ich výslovne nepripúšťa tento zákon, sa neprihliada.
8075
§ 48
(1)  Neprihliada sa ani na poručiteľov príkaz, aby dedič použil dedičstvo alebo jeho časť určitým spôsobom, alebo aby niečo vykonal, ustanovenie § 16 a 57 ods. 1 druhej vety tým nie je dotknuté.
8079
má názor:  

(2)  Ustanovenie ods. 1 sa nevzťahuje na príkaz, aby dedič zriadil nadáciu z majetku poručiteľa alebo z jeho časti. Takisto to sa nevzťahuje na príkaz, aby mu dedič zariadil určitý pohreb, aby dal dedič pochovať poručiteľa na určitom mieste, alebo aby dal poručiteľovi postaviť určitý náhrobný kameň.
8083
§ 49
(1)   Závet sa zrušuje neskoršou platnou dedičskou zmluvou, pokiaľ popri nej nemôže obstáť, alebo odvolaním závetu, ktorý je v nej obsiahnutý.
8086 (2)   Závet sa zrušuje neskorším platným závetom, pokiaľ popri ňom nemôže obstáť, alebo odvolaním závetu, odvolanie musí mať formu, aká je potrebná pre závet.
8088 (3)   Poručiteľ zruší písomný súkromný závet aj tým, že zničí listinu, na ktorej bol napísaný.