www.NSOZ.sk
(zdroj)


8080 alebo z jeho časti. Takisto to sa nevzťahuje na príkaz, aby mu dedič zariadil určitý pohreb, aby dal dedič pochovať poručiteľa na určitom mieste, alebo aby dal poručiteľovi postaviť určitý náhrobný kameň.
8083
§ 49
(1)   Závet sa zrušuje neskoršou platnou dedičskou zmluvou, pokiaľ popri nej nemôže obstáť, alebo odvolaním závetu, ktorý je v nej obsiahnutý.
8086 (2)   Závet sa zrušuje neskorším platným závetom, pokiaľ popri ňom nemôže obstáť, alebo odvolaním závetu, odvolanie musí mať formu, aká je potrebná pre závet.
8088 (3)   Poručiteľ zruší písomný súkromný závet aj tým, že zničí listinu, na ktorej bol napísaný.
8089
má názor:  

Štvrtá hlava
Dedenie zo zákona
§ 50
(1)  V prvej dedičskej skupine dedia poručiteľove deti a jeho manžel, každý z nich rovnakým dielom.
8094 (2)  Ak nededí niektoré dieťa poručiteľa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomkovia.
8096
8097
§ 51
(1)  Ak nededia poručiteľovi potomkovia, dedia v druhej dedičskej skupine manžel poručiteľa,