www.NSOZ.sk
(zdroj)


8085 odvolaním závetu, ktorý je v nej obsiahnutý.
8086 (2)   Závet sa zrušuje neskorším platným závetom, pokiaľ popri ňom nemôže obstáť, alebo odvolaním závetu, odvolanie musí mať formu, aká je potrebná pre závet.
8088 (3)   Poručiteľ zruší písomný súkromný závet aj tým, že zničí listinu, na ktorej bol napísaný.
8089
Štvrtá hlava
Dedenie zo zákona
§ 50
(1)  V prvej dedičskej skupine dedia poručiteľove deti a jeho manžel, každý z nich rovnakým dielom.
8094
má názor:  

(2)  Ak nededí niektoré dieťa poručiteľa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomkovia.
8096
8097
§ 51
(1)  Ak nededia poručiteľovi potomkovia, dedia v druhej dedičskej skupine manžel poručiteľa, poručiteľovi rodičia a ďalej tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roka pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa.
8102 (2)  Dedičia druhej skupiny dedia rovnakým dielom, manžel však vždy najmenej polovicu dedičstva.