www.NSOZ.sk
(zdroj)


8117
Piata hlava
Potvrdenie dedičstva a vypor iadanie dedičov
§ 54
Ak je len jeden dedič, potvrdí mu príslušný súd, že dedičstvo nadobudol. Ak dedičstvo nenadobudol žiadny dedič, potvrdí súd dedičstvo štátu.
8122
8123
§ 55
(1)  Ak je viac dedičov, vyporiadajú sa medzi sebou o dedičstve pred súdom dohodou, ktorú súd schváli, ak neodporuje zákonu alebo sa neprieči dobrým mravom.
8126
má názor:  

(2)  Ak poručiteľ žil v manželstve, v ktorom manželia mali medzi sebou majetkové spoločenstvo, vyporiadajú sa o tomto spoločnom majetku dedičia s pozostalým manželom dohodou. To isté platí aj pre zaniknuté majetkové spoločenstvo poručiteľa a bývalého manžela, ktoré ku dňu smrti poručiteľa nebolo vysporiadané. Ak medzi nimi nedôjde k dohode, vyporiada tento majetok súd príslušný na konanie o dedičstve.
8131
§ 56
(1)  Ak nedôjde k vydaniu osvedčenia o dedičstve, súd vydá rozhodnutie, ktorým potvrdí nadobudnutie dedičstva tým dedičom, ktorých dedičské právo bolo preukázané.
8134 (2)  Ak je predmetom dedičstva poľnohospodárska alebo lesná pôda, vedie súd dedičov k takej dohode, ktorá by najlepšie vyhovovala potrebám poľnohospodárskej (lesnej) výroby. Ak k takej